پیوندها

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال ایلامزیرپورتال ایلام
صفحه نخست
فیش حقوقی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
مدیران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
نمودار سازمانی
Collapse مسئولان سازمانمسئولان سازمان
Expand معاونان سازمانمعاونان سازمان
Expand مسئولان سازمانهای وابستهمسئولان سازمانهای وابسته
مدیر عامل بانکها
روابط عمومی
حراست
Collapse ارتباطات و نشرياتارتباطات و نشريات
Expand نشریاتنشریات
Expand انتشاراتانتشارات
نشانی و تلفن مدیران
خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی
بریده جراید
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
تصویبنامه ها
Expand مناقصات و مزایده هامناقصات و مزایده ها
پرسش های متداول
راهبرد مشارکت دستگاه
صفحه جدید
بیانیه حریم خصوصی
Collapse فرم های الکترونیکی فرم های الکترونیکی
سناما
Expand رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محلرسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل
Expand حسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات عمومی نهادهای عمومی غیردولتی استانحسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات عمومی نهادهای عمومی غیردولتی استان
استخراج اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی استان و ابلاغ (سامانه)
اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه
Expand دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجراییدریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
دریافت و پرداخت سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی
دریافت و ابلاغ تخصیص اعتبارات
پرداخت حقوق کارکنان دولت
پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)
پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
استرداد وجوه اضافه یا اشتباه واریزی
دریافت و واگذاری اوراق بهادار
ارسال مدارک صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی به ... (سامانه)
صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی
 اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان ایلام (پنجره واحد سرمایه گذاری)
فرم درخواست شماره بستانکاری
فرم
میز خدمت
Expand نظرسنجینظرسنجی
شماره های تماس
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
آشنایی با استان
تحقیقات اقتصادی
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط با رئیس سازمانسیستم ارتباط با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
تالار گفت و گو
انتقادات و پیشنهادات
مبارزه با فساد اداری
Collapse تکریم و راهنمای ارباب رجوعتکریم و راهنمای ارباب رجوع
Expand شرح وظایف کارکنانشرح وظایف کارکنان
Expand گردش کار در واحد معاونت هزینهگردش کار در واحد معاونت هزینه
Expand فرم هاي الكترونيكيفرم هاي الكترونيكي
طرح تکریم ارباب رجوع بانکهای استان
بیانیه توافق
سامانه ها
سایر پیوندها
Collapse گزارشهای تصویریگزارشهای تصویری
صفحه جدید
Collapse تماس با ماتماس با ما
مركز خدمات سرمايه گذاري استان
Collapse ارسال مشکلاتارسال مشکلات
صفحه دریافت پیام
پیگیری کاربر
تاریخچه
Collapse معاونت هزینهمعاونت هزینه
اداره اموال و اوراق بهادار
نظارت مالی
تمرکز وتلفیق
خزانه
Collapse سايتهاي وزارتخانهسايتهاي وزارتخانه
معاونتها
حوزه وزير
صفحه جدید_کانورت 95_ایلام
نقشه سایت
^