آشنایی با مدیران اداره کل

"قدرت فیض اللهی "


سوابق تحصیلی :
فوق لیسانس حسابداری دانشگاه پیام نور مازندران سال 1389 لیسانس حسابداری دانشگاه پیام نور ایلام سال 1375 فوق دیپلم ریاضی دانشگاه همدان 1374 دیپلم ریاضی 1372 ایلام

سوابق کاری :
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان ذیحساب ، معاون ذیحساب، رییس اداره حسابداری، حسابرس مسئول، کارشناس بودجه ، هنرآموز و دبی

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاه پیام نور ایلام: دروس حسابداری دولتی، اصول حسابداری 1 و2 ، حسابداری صنعتی

تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام واحد پسران و دختران: دروس حسابداری دولتی ، حسابداری مالیاتی، مدیریت مالی 1 و2 ، حسابداری صنعتی 1و2 ، حسابداری شرکت ها ،حسابداری مالی ، پروژه مالی و کاربرد رایانه در حسابداری

تدریس در دانشگاه باختر ایلام: دروس حسابداری صنعتی 1و2و3، اصول حسابداری 1و2، حسابداری پیشرفته 1و2، اصول حسابرسی 1و2، حسابداری مالیاتی، حسابرسی مالیاتی، حسابداری دولتی و حسابداری میانه

تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت: مباحث بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری دولتی و تعهدی، اصول تنظیم قرار دادها ، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ، سیستم حسابداری مدارس دولتی و بودجه ریزی عملیاتی  در مرکز آموزش مدیریت دولتی ، اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام و دانشگاه پیام نور

ایمیل : Fiz_146@yahoo.com


 
مدیران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام 

عباس امیدی نیا

محمد رضا عبدی

علی صفر امامی

یداله شاولی پور

سعادت سعادتی

علی سایه میری

قدرت فیض اللهی

بيشتر
^