كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم های الکترونیکی
فرم های الکترونیکی
واحد خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
(سامانه ها و فرم های الکترونیکی)
تمرکز و تلفیق حساب ها 1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ استان (سامانه)
نظارت مالی 2- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل
3- حسابرسی صورتهای مالی مربوط به اعتبارات عمومی نهادهای عمومی غیردولتی استان
4- استخراج اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی استان و ابلاغ (سامانه)
خزانه 5- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه
6- دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
7- دریافت و پرداخت سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی
8- دریافت و ابلاغ تخصیص اعتبارات
9- پرداخت حقوق کارکنان دولت
10- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)
11- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
12- استرداد وجوه اضافه یا اشتباه واریزی
اموال و اوراق بهادار 13- دریافت و واگذاری اوراق بهادار
14- ارسال مدارک صدور انواع گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی به ...
(سامانه)
  1- جهت صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند...
2- جهت صدور گواهی المثنی برای اسناد مفقوده
3- جهت صدور گواهی بند د
15- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی   1- صدور سند فروش خودروهای دولتی
2- صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی
3- صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
4- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده...
5- صدور مجوز خرید و فروش خودروهای دولتی
6- صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی
ستاد سرمایه گذاری 16- اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان ایلام
(پنجره واحد سرمایه گذاری)
1- اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای ...
2- اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری ...
3- رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران
4- شناسائی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ...
5- عملیاتی نمودن مناطق ویژه اقتصادی
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^