پیوندها

وظايف سازمان امور اقتصادي و دارائي :

 

-امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات .

-امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي .

-امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرايي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور .

-امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرايي استان (صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا ملي) .

-انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان .

-ارائه گزارش مالي از عملكرد درآمدهاي استاني ، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استاني و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه .

-امضاء چكهاي صادره عهده حسابهاي خزانه معين با رعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مربوط .

-بررسي ، موافقت و امضاء نامه هاي مربوط به اجازه استرداد وجوه واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور كه بايستي جهت استرداد به ذينفع به حساب بانكي ذيحساب مربوط واريز شود .

-تهيه آمارهاي روزانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه .

-بررسي و امضاء آمارهاي روزانه ، هفتگي و ماهانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه .

-تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول رسيدگي ،پاسخ ، ثبت و بايگاني نامه ها و صورت حسابهاي مربوط به اموال دولت.

-ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي تابعه نظام بودجه استاني .

-نظارت بر حسن انجام وظايف محوله كاركنان واحد اموال تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي لازم .

-تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول ، رسيدگي ،پاسخ ، ثبت و بايگاني نامه ها و صورتحسابهاي مربوط به اموال دولت.

-تدوين روشهاي لازم به منظور آموزش و آشنايي امناء اموال و ساير مسئولين ذيربط در دستگاههاي دولتي نسبت به اجراي صحيح و به موقع مقررات حاكم بر اموال دولت .

-ايجاد هماهنگي ، راهنمايي و نظارت بر حسن وظايف ذيحسابي ها نسبت به مسائل اموال دولت .

-رسيدگي و نظارت بر امر جمع آوري و ارسال اطلاعات لازم براي برآورد ميزان انواع اوراق بهادار مورد نياز واحدهاي مصرف كننده اوراق مذكور در سطح استان .

-رسيدگي به تقاضاي واحدهاي مصرف كننده اوراق بهادار در سطح استان و تائيد فرمهاي درخواست اوراق بهادار ارسالي به مركز با رعايت مقررات مربوط .

-اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظيم و ارسال صورت وضعيت گردش اوراق بهادار خزانه معين و همچنين ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره كل اوراق بهادار .

-تدوين روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس يا ساير مامورين ذيصلاح به منظور رسيدگي به مسايل مربوط به حفظ و حراست ، استفاده صحيح و تهيه و نگهداري حساب اموال دولت .

-انجام فعاليتهاي تحقيقاتي اقتصادي حسب نياز مراجع ذيربط در استان و وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارائه پيشنهادات در اين زمينه در سطح استان به منظور پيشبرد برنامه هاي وزارت مذكور .

-نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامه هالي توسعه اقتصادي .

-مراقبت در امر وصول منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود .

-ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش ، مالكيت واحدهاي توليد .

-موافقت با ميزان تضميني مخزن داران اوراق بهادار خزانه معين استان موضوع اختيار خزانه دار كل كشور مندرج در قسمت اخير تصويب نامه شماره 51664/ت377هـ مورخ 24/12/1372 هيات محترم وزيران .

-موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فيمابين ادارات كل تابعه وزارتخانه ها و موسسات در سطح استان (موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومي) .

-رسيدگي به فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي .

-جمع آوري ، فروش و حذف اموال منقول زائد اسقاط و مازاد بر احتياج وزارت امور اقتصادي و دارائي در استان (اختيارات موضوع مواد 9 ، 10 ، 12 ، 25) و تبصره 2 ماده 29 آيين نامه اموال دولتي مصوب سال 1372 هيات محترم وزيران با رعايت مقررات مربوط .

-صدور احكام انتصاب ذيحسابان واجد شرايط پيشنهادي از طرف شهرداري ها و سازمان اتوبوسراني محدوده استان (ماده 21 قانون محاسبات عمومي) و ارسال رونوشت احكام صادره به اداره كل امور ذيحسابي ها و نظارت مالي .

-اختيارات و وظايف موضوع آيين نامه اجرايي استفاده از ماشين هاي نقش تمبر و دستورالعمل اجرايي آن .

-صدور حكم سرپرستي در غياب ذيحساباني كه به مدت يك ماه و يا كمتر در مرخصي و يا ماموريت مي باشند در مواردي كه حكم سرپرستي عنوان معاون ذيحساب صادر گردد درج اختيارات مواد 84 ، افتتاح حساب نهايي 76 ، و 22 درخواست وجه قانون محاسبات عمومي در متن حكم ضرورت دارد .

-رسيدگي به ديون بلامحل دستگاههاي اجرايي استاني و موسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن و انجام موافقت با پرداخت ديون مورد تائيد ، در حدود اعتبارات تخصيص يافته بودجه جاري به دستگاههاي مربوطه (موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومي) .

-تاييد پرداخت بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه هر سال مالي براي تامين احتياجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمراني منعقد مي گرددو به عللي خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كلاً يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد (اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومي) .

-بررسي صورتمجلس و مدارك تحويل ذيحسابان (موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي) طبق دستورالعمل اجرايي شماره 52441/10828/53 مورخ 24/12/1377 .

-كليه اختيارات امر دادخواهي واحدهاي استاني تابع وزارت متبوع در تمام مجامع قضايي اعم از دادسراها و دادگاه هاي عمومي و اختصاصي و انقلاب اسلامي و كميسيونهاي كارگري در محدوده استان در همه مراحل .

-انجام امور مربوط به سهام عدالت توسط دبيرخانه استاني طرح واسع (واگذاري سهام عدالت) جهت توزيع بهينه ثروت و درآمد در استان .

-اجراي آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره قانون بودجه سال 1386 كشور در خصوص ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي .

^