پیوندها

متون عمومي
* دريافت نامه هاوپرونده هاي رسيده و ارجاع آنهابه متصديان مربوطه.
 
* نظارت در ثبت خلاصه مشخصات نامه ها و صورتجلسات در دفاتر يا رايانه مربوطه.
 
* تهيه پيش نويس نامه هاي ساده اداري.
 
* دقت و رسيدگي در متن پيش نويس هاي تهيه شده از قسمتهاي داخلي و ارجاع آنها به ماشين نويسي.
 
* نظارت بر صدور و تفكيك و ارسال نامه ها.
 
* ارجاع سوابق نامه هاي صادره به بايگاني جهت انديكس و ضبط.
 
* پاسخ گويي به ارباب رجوع.
 
* انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

*
دريافت نامه هاوپرونده هاي رسيده و ارجاع آنهابه متصديان مربوطه.
 
* نظارت در ثبت خلاصه مشخصات نامه ها و صورتجلسات در دفاتر يا رايانه مربوطه.
 
* تهيه پيش نويس نامه هاي ساده اداري.
 
* دقت و رسيدگي در متن پيش نويس هاي تهيه شده از قسمتهاي داخلي و ارجاع آنها به ماشين نويسي.
 
* نظارت بر صدور و تفكيك و ارسال نامه ها.
 
* ارجاع سوابق نامه هاي صادره به بايگاني جهت انديكس و ضبط.
 
* پاسخ گويي به ارباب رجوع.
 
بيشتر
^