پیوندها

متون عمومي

* نظارت بر امور مختلف مربوط به مسائل حقوقي و قضائي. 

سرپرستي و نظارت بر كاركنان طبقات مادون.

* مراقبت در ثبت كليه نامه هاي وارده به اداره و توزيع آن بين واحدهاي مربوطه به وسيله متصديان امر.

* مراقبت در تحرير و صدور نامه هاي صادره و ارسال آن به ادارات مربوط و همچنين تحويل نامه هاي پستي به اداره پست.

* تهيه پيش نويس احكام برقراري فوق العاده شغل و ساير مزاياي كارمندان و مستخدمين واحد مربوط.

* تهيه پيش نويس احكام مرخصي و يا معذوريت كاركنان سازمان.

* تهيه فهرست نيازهاي تداركاتي سازمان و ارسال آن براي كارشناسان بودجه.

* رسيدگي و پاراف كليه پيش نويس هاي تهيه شده مربوط به امور اداري.

* تهيه گزارشات مهم و لازم به مقام مافوق.

* مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان.

* مراقبت در ضبط نامه هاي پرسنلي و نگهداري پرونده هاي كاركنان.

* نظارت در تهيه و تنظيم اوراق و نيز مدارك برقراري حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفي و تغييرات حاصله و فهرست آن ها.

* تنظيم و ارسال فهرست تغييرات پرسنلي ماهانه به ادره امور اداري و مركز نوسازي و تحول اداري.

بيشتر
^