پیوندها

شرح وظايف رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
شرح وظايف رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان:
الف) اهم وظايف:
* اجراي سياست هاي و خط مشي هاي ابلاغي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي.
* انجام امور محوله از طرف نهادهاي ذي صلاح در راستاي سياست هاي عمومي ودولت و بخش.
* پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذيربط جهت تصويب در چهارچوب سياست هاي عمومي دولت و بخش.
* پيشنهاد اصلاح ساتارهاي مديريتي به وزارت متبوع و نمودار تشكيلاتي و ساختار نيروي انساني سازمان و هرگونه تغيير و اصلاح در آن به " سازمان كديريت و برنامه ريزي " استان.
* ارائه گزارش عملكرد سازمان به استانداري ، وزارت متبوع و دستگاههاي نظارتي قانون.
* همكاري و هماهنگي با سازمان ها و واحدهاي اجرايي استان در پيشبرد برنامه هاي استاني.
* تنظيم خط مشي ، اداره امور و اجراي سياست هاي اقتصادي در سطح استان و در چارچوب سياست هاي اقتصادي و مالي كشور.
* اعمال نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاههاي اجرايي محلي و حسابرسان نظارت مالي. 
* نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تحقيق و بررسي آثار نتايج اقتصادي تمام سياست هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دولت در سطح استان.
* نظارت در واريز درآمدهاي عمومي كشور در سطح استان و نيز اجراي وظايفي كه به موجب قانون در محاسبات عمومي كشور ، آيين نامه تمركز وجوه سپرده و آيين نامه خزانه معين و ساير قوانين و مقررات به عهده خزانه معين استان محول شده است.
* ارائه گزارش هاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني ، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به " دبيرخانه هاي درآمد و تجهيز منابع استان" و " دبيرخانه كميته تخصيص اعتبارات استان".
ب) ارشديت درسطح استان با وظايف:
* هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه در راستاي اهداف و سياست هاي موزارت متبوع و سازمان امور مالياتي كشور درسطح استان.
* پاسخ گوئي در زمينه طرح ها ، برنامه ها و وظايف ملي و تحقق سياست ها و برنامه هاي وزارتخانه و سازمان امور مالياتي كشور در سطح استان به مقامات ذي صلاح وزارت متبوع.
* پيگيري انجام تصميمات شوراها و كميته هاي استاني در ارتباط با وظايف واحدهاي تابعه وزارت تا حصول نتيجه نهايي.
مسئوليت تشكيل جلسات هماهنگي واحدهاي تابعه وزارتخانه در سطح استان.
* همكاري در جهت وصول درآمدهاي استاني و پيگيري سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در سطح استان.
* پيگيري مسائل و مشكلات واحدهاي تابعه در استان از طريق مراجع ذي صلاح.
 
ج) اخذ گزارشهاي عملياتي از فعاليت واحدهاي تابعه وزارت متبوع در سطح استان با وظايف :
* اخذ گزارش هاي عملياتي واحدهاي تابعه وزارتخانه در استان در دوره هاي زماني مشخص.
* جمع بندي ، تجزيه و تحليل وضعيت و ارائه گزارش ها به مقامات وزارت متبوع و نيز مقامات استاني.
 
^