پیوندها

فرم درخواست وجه(حقوق)
 
درخواست وجه
از : شماره درخواست وجه :
به : خزانه معين استان تاريخ درخواست وجه :
خواهشمند است مبلغ (به حروف) :
ريال ازمحل اعتباررديف متفرقه 503933 بودجه سال
بابت حقوق ومزاياي كاركنان در
ماه سال
13 تامين وبه شرح زير ومطابق ليست پيوست خالص قابل پرداخت آنرا دروجه بانك ملي شعبه ايلام پرداخت كننده حقوق ومزاياي كاركنان براي واريز به حساب ايشان ويا حواله به ساير شعب (به شرح فهرست ضميمه ) پرداخت كننده حقوق ومزاياي ساير كاركنان پرداخت وكسورمتعلقه را به حساب سازمانهاي مربوط منظور ونتيجه رااعلام فرمايند.
رديف
عنوان
مبلغ
ماليات
بازنشستگي
بيمه تامين اجتماعي
بيمه خدمات درماني
ساير كسور
جمع كسور
خالص قابل پرداخت
1
رسمي
2
پيماني
شماره
اعلاميه انتقال وجه
از حساب
خزانه
شماره و تاريخ چك
عنوان
مبلغ
ماليات به حساب
بازنشستگي به حساب
تامين اجتماعي به حساب
خدمات درماني به حساب
ساير كسور به حساب
خالص پرداختي
اعتبار به شرح فوق تامين وبه شماره
ثبت گرديد .
اقدام كننده :
مسئول اعتبارات جاري خزانه معين استان :
رئيس خزانه معين استان :
^