پیوندها

فرم صورت ارسال وجه به خزانه معين استان
احتراما خواهشمنداست دستور فرماييد وصول مبلغ ريال درآمد عمومي كه به شرح زير در سال
به حساب خزانه معين استان واريز شده است گواهي نماييد .
ذيحساب
شماره بستانكاري وصولي كد بودجه فرعي وصولي كدبودجه اصلي عنوان درآمد ملي/استاني كدبودجه فرعي كد بودجه اصلي
تاييد خزانه معين استان :
وصول مبلغ ريال به شرح فوق گواهي مي شود .
حسابدار مسئول گواهي درآمدهاي عمومي رئيس قسمت خزانه
بيشتر
^