پیوندها

گروه نظارت مالي
 * برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل نحوه نظارت بر عملكرد ذيحسابان و معاونين ذيحسابي دستگاههاي اجرايي با همكاري حسابرسان و حسابرسان مسئول گروه نظارت مالي با نظارت و هماهنگي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان.
* پيگيري گزارشات و موارد اعلام شده در خصوص اختلاس ، سوء استفاده از وجوه و اموال عمومي بر اساس اطلاعات واصله و يا اعلام مراجع ذيصلاح به استان و حسب مورد همكاري با مراجع صلاحيت دار استان نظير سازمان بازرسي كل كشور و ... و نيز پيگيري نتايج اقدامات دستگاههاي اجرائي محلي در مورد قرارها و نيز دادنامه هاي صادره از ديوان محاسبات كشور بر اساس رونوشت هاي واصله با نظارت و هماهنگي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان .
* بررسي نارسائيها و ناهماهنگي هاي مشهود در امور ذيحسابيها و پيگيري مسائل و مشكلات ذيحسابان و نيز معاونين ذيحساب و اهتمام لازم جهت ايجاد رويه مالي يكسان در دستگاههاي اجرايي با نظارت و هماهنگي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان و ارائه گزارش.
* نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تحويل و تحول ابوابجمعي ذيحسابان با توجه به احكام انتصاب صادره با نظارت و هماهنگي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان.
* انجام ساير امور محوله كه از طرف مقامات مافوق ارجاع مي گردد.
 
^