پیوندها

فرم 6
معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان ايلام
باسلام
احتراما خواهشمنداست دستورفرماييد وصول مبلغ ريال درآمد
كه به شرح زيردر ماه سال
به حساب خزانه معين استان واريز شده است را گواهي نماييد .
ذيحساب سازمان
رديف عنوان درآمد مبلغ شماره بستانكاري
1
2
3
4
جمع
تاريخ : شماره :
حسابدارمسئول
معاون قسمت خزانه
رئيس قسمت خزانه
بيشتر
^