پیوندها

فرم صورت خلاصه دريافتي از محل اعتبارات هزينه اي
سازمان / دانشگاه شماره طبقه بندي
صورت خلاصه دريافتي از محل اعتبارات هزينه اي تاپايا ماه سال
رديف برنامه دريافتي از محل بودجه برنامه اي استاني(سايرهزينه ها) دريافتي از محل بودجه برنامه اي استاني (رديف 503933) باستثناءبيمه سهم دولت جمع كل (سايرهزينه ها ورديف 503933) دريافتي از محل بيمه درماني سهم دولت دريافتي ازمحل بازنشستگي سهم دولت جمع كل
1
2
3
4
5
6
7
جمع
ذيحساب مسئول اعتبارات هزينه اي معاون قسمت خزانه رئيس قسمت خزانه معاون هزينه ورئيس خزانه معين استان
^