پیوندها

شرح وظايف معاون اقتصادي

* تنظيم خط مشي و اداره امور ،اجراي سياستهاي اقتصادي در سطح استان در چهارچوب سياست هاي مالي و اقتصادي كشور به منظور تحقق اهداف برنامه سوم استان.

* تحقيق وبررسي آثار و نتايج اقتصادي سياست هاي مالي در سطح استان.

* تحقيق و بررسي آثار و نتايج اقتصادي سياست هاي پولي و ارزي در سطح استان.

* بررسي و تجزيه وتحليل منابع و مصارف بودجه استان در چهارچوب برنامه هاي عملياتي توسعه استان.

* تهيه گزارشات و ارائه نقطه نظرات كارشناسي حول موضوعات مطرح شده در شوراي برنامه ريزي استان.

* مطالعه و شناسايي ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در فعاليت هاي مختلف توليدي در سطح استان و تحليل آثار بر توسعه استان.

* تحقيق و بررسي امكانات بالفعل و بالقوه بخش هاي مختلف توليدي در سطح استان.

* تحقيق و بررسي پيشنهادات ساير دستگاههاي دولتي در سطح استان.

* تحقيق و بررسي وضعيت عملكرد مناطق ويژه اقتصادي ،مناطق آزاد تجاري و بازارچه هاي مرزي موجود در استان.

* بررسي و تجزيه وتحليل شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي در استان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء شاخص هاي مورد مطالعه.

بررسي و مطالعه اوضاع وويژگيهاي اقتصادي و فعاليت هاي توليدي بخش هاي مختلف اقتصادي(صنعت و معدن، كشاورزي،انرژي،حمل و نقل،مسكن و ساختمان) در سطح استان به منظور دست يابي به اهداف برنامه توسعه استان.

* مطالعه و بررسي شاخص هزينه زندگي و سطح عمومي قيمت ها در سطح استان.

* بررسي و مطالعه درخصوص عملكرد واسطه هاي مالي غيربانكي در سطح استان.

* بررسي وضعيت صنعت توريسم در سطح استان و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت توسعه آن.

* بررسي و مطالعه در خصوص محدوديت ها و مشكلات زيربنايي استان و ارائه راهكارهاي اجرائي جهت رفع موانع و مشكلات.

* انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

^