پیوندها

شرح وظايف ستاد سرمايه گذاري و مركز خدمات سرمايه گذاري استان

1 ـ بررسي و رسيدگي به اعتراضات متقاضيان سرمايه گذاري در سطح استان
2 ـ بررسي مجوزها و پروانه هاي فعاليت اقتصادي صادره در استان و ارسال به دبيرخانه اجرايي مستقر در سازمان  سرمايه گذاري كشور به منظور ثبت در پايگاه اطلاع رساني
3 ـ جمع آوري، كنترل و نظارت بر اطلاعات ارسالي از دستگاههاي مشمول در سطح استان جهت درج در پايگاه  اطلاع رساني
4 ـ مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه هاي فعاليت اقتصادي صادره در سطح استان
5 ـ تهيه و تنظيم صورتجلسات ستاد سرمايه گذاري و ابلاغ مصوبات با امضاي رئيس ستاد سرمايه گذاري به دستگاههاي اجرايي، مراجع ذي ربط و متقاضيان سرمايه گذاري و پيگيري مصوبات آنها
6 ـ تهيه گزارش عملكرد 45 روزه ستاد سرمايه گذاري در چارچوب فرم مربوط و ارسال به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني كشور
7 ـ ستاد سرمايه گذاري استان در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي تواند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيئت تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد. 

{ شرح وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري استان }

الف ) قبل از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي:

1 ـ اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از            سرمايه گذاري خارجي
2 ـ انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز اداره كل حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط
3 ـ انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم با واحدهاي اجرايي دستگاههاي مرتبط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي
4 ـ پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري ها از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط
5 ـ دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران

ب ) پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي:
1 ـ انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در مراحل پس از صدور مجوز         سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
2 ـ پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسائل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي
3 ـ پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاههاي اجرايي در سطح استان از طريق نمايندگان    تام الاختيار
4 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايت هاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود

ج ) امور اجرايي و محتوايي:

1 ـ شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان و طرح هاي امكان سنجي شده به تفكيك حوزه فعاليت دستگاههاي مرتبط و مطابق نمونه ارائه شده توسط سازمان سرمايه گذاري كشور و نيز ارائه اطلاعات لازم در اين زمينه به سرمايه گذاران
2 ـ تهيه كتاب راهنماي سرمايه گذاري استان شامل گردش كار سرمايه گذاري و صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي، ذكر نام مسئولان دستگاههاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاههاي صادركننده مجوز و تجديد نظر آن هر شش ماه يكبار
3 ـ برگزاري كارگاههاي آموزشي و دوره هاي تخصصي به منظور آشنايي فعالان اقتصادي، مسئولان و كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان با موضوع سرمايه گذاري و روشهاي تأمين منابع مالي بين المللي و مسائل مرتبط
4 ـ معرفي استان و توانمندي هاي اقتصادي آن به بكارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني
5 ـ حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه گذاري
6 ـ افراد واجد صلاحيت ( نمايندگان تام الاختيار) معرفي شده توسط دستگاههاي اجرايي مسئوليت پيگيري و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه اجرايي خود دارند
7 ـ مركز خدمات سرمايه گذاري استان موظف است سازمان سرمايه گذاري كشور را از پذيرش هيئت هاي اقتصادي خارجي و اعزام اقتصادي استان به خارج از كشور كه با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي صورت مي پذيرد، مطلع نمايد.
8 ـ ارائه گزارش كاركرد ماهانه نمايندگان تام الاختيار به دستگاههاي اجرايي معرفي كننده ايشان
9 ـ استقرار نمايندگان تام الاختيار در مركز خدمات سرمايه گذاري استان و اقدام نسبت به اخذ مجوزهاي لازم و رفع موانع و مشكلات موجود و ارائه گزارش به رئيس مركز
10 ـ تهيه گزارش عملكرد سه ماهه مركز و ارسال به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
11 ـ سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي و استانداري ها بايد ترتيبي اخذ نمايند تا محل استقرار مركز به گونه اي انتخاب گردد تا مراجعه سرمايه گذاران به راحتي صورت گيرد. اين مركز بايد علاوه بر امكانات نرم افزاري شامل تجهيزات رايانه اي، اينترنت و ساير تجهيزات مورد نياز، داراي فضاي كافي جهت استقرار نمايندگان تام الاختيار دستگاهها باشد.
12 ـ درج فرصت هاي سرمايه گذاري استان به زبان انگليسي در سايت سازمان سرمايه گذاري كشور جهت ارائه به سرمايه گذاران خارجي
13 ـ شركت در نمايشگاهها و همايش هاي بين المللي سرمايه گذاري و معرفي توانمندي ها و فرصت هاي  سرمايه گذاري استان به منظور جذب سرمايه گذاران
14 ـ ايجاد و راه اندازي سايت جامع مركز خدمات سرمايه گذاري استان به منظور ارائه اطلاعات مورد نياز به سرمايه گذاران داخلي و خارجي
15 ـ تدارك بازديدهاي درون و برون مرزي به منظور آشناسازي اعضاي مركز و دستگاههاي اجرايي عضو ستاد  سرمايه گذاري با مسائل سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي و علمي مركز با در نظر گرفتن موضوعات ضروري و اولويت دار حهت آموزش
16 ـ شناسايي مستمر موانع و مشكلات سرمايه گذاري در حوزه فعاليت دستگاههاي مرتبط از طريق نمايندگان  تام الاختيار دستگاهها در مركز خدمات سرمايه گذاري و انعكاس آن به سازمان سرمايه گذاري كشور

بيشتر
^