پیوندها

خزانه
* نظارت بر امر افتتاح تغيير امضاء و انسداد حسابهاي بانكي درآمد ، هزينه و سپرده ذيحسابيها.
* مراقبت در انتقال وجوه سپرده هاي دريافتي ذيحسابان در سطح استان به حساب خزانه.
* نظارت بر امر تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي در حسابهاي نمايندگي خزانه در استان.
* تشخيص و ابلاغ ميزان تنخواه گردان حسابداري جهت واريز به حساب تنخواه رد سپرده ذيحسابان با هماهنگي قبلي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان.
* تشخيص و ابلاغ ميزان تنخواه گردان حسابداري جهت واريز به ذيحسابان با هماهنگي قبلي معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان.
* نظارت بر انتقال وجوه مسكوره بابت كسور بازنشستگي به حساب خزانه.
* امضاء چك هاي صادره عهده حسابهاي نمايندگي خزانه با رعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور.
^