پیوندها

...ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات
* بررسي و اظهار نظر نسبت به آئين نامه و مقررات استخدامي وزارتخانه و سازمان متبوع با توجه به موقعيت و وضعيت جغرافيائي محل خدمت.
* ارائه نظارت مشورتي و پيشنهادهاي اصلاحي در كليه زمينه هاي مربوط به فنون اداري.
* جمع آوري آمار و اطلاعات مختلف در زمينه مسائل اداري.
* تهيه پيش نويس هاي لازم طبق دستور و ارجاع مقام مافوق.
* بررسي شكايات مربوط به ارزش يابي و پاسخگويي به كاركنان و نيز تهيه پيش نويس پاسخ هاي لازم طبق دستور مقام مافوق.
* تهيه و تنظيم فرم نظر خواهي از همكاران و ارباب رجوع جهت ارزشيابي سالانه كاركنان.
* تهيه و تنظيم فرم هاي ارزشيابي سالانه و تحويل آنها به واحد ارزشيابي وزارتخانه جهت اقدامات لازم.
* انجام ساير اموري كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي شود.
^