پیوندها

-دفتر حراست
 
* دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از ساير دستگاهها و حراست از انها بر اساس  
مقررات مربوط.
* كنترل، نظارت ونيز بررسي وضع حراستي دستگاههاي متبوع و تهيه گزارشهاي مورد لزوم.
استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ، تاسيسات و مدارك محرمانه.
* برنامه ريزي ، سازمان دهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي.
* مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه آزمون هاي لازم به كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارائي ، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و كليه شركتهاي بيمه و سازمان حسابرسي حين اجراي خط مشي و هدف هاي تعيين شده.
* تهيه و ابلاغ بخشنامه ها ، آيين نامه ها ، مقررات و توصيه هاي حراستي و همچنين دستورالعملهاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روش هاي حراستي.
* برنامه ريزي و تامين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسي هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در زمينه و امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارش هاي لازم.
* انجام كليه امور محرمانه مربوط به دورنگار ، ايميل و تلفن سازمان امور اقتصادي و دارائي ، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و شركت هاي بيمه.
استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ، تاسيسات و مدارك محرمانه.
* برنامه ريزي ، سازمان دهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي.
* مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه آزمون هاي لازم به كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارائي ، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و كليه شركتهاي بيمه و سازمان حسابرسي حين اجراي خط مشي و هدف هاي تعيين شده.
* تهيه و ابلاغ بخشنامه ها ، آيين نامه ها ، مقررات و توصيه هاي حراستي و همچنين دستورالعملهاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روش هاي حراستي.
* برنامه ريزي و تامين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسي هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در زمينه و امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارش هاي لازم.
* انجام كليه امور محرمانه مربوط به دورنگار ، ايميل و تلفن سازمان امور اقتصادي و دارائي ، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و شركت هاي بيمه.
 * دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از ساير دستگاهها و حراست از انها بر اساس  
مقررات مربوط.
* كنترل، نظارت ونيز بررسي وضع حراستي دستگاههاي متبوع و تهيه گزارشهاي مورد لزوم.
 
^