پیوندها

... انفورماتيك
  وظايف كارشناس برنامه نويس سيستم:
 بررسي ورودي ها، طراحي بانك اطلاعاتي و نيز برنامه نويسي با رعايت قواعد منطقي و تنظيم خروجي هاي مورد نياز.
* آزمايش برنامه هاي جديد و حصول اطمينان از كاركرد صحيح آنها و مستند سازي فعاليت ها هت ارائه به مسئول ذيربط.
* هماهنگي فعاليت هاي واحد برنامه نويس با فعاليت هاي ساير واحدهاي فرابري داده ها و همكاري با آ نها.
* مشاركت در سمينارها ي تخصصي و دوره هاي آ موزشي نوين براي آگاهي از پيشرفت هاي فني جديد و به كارگيري شيوه هاي جديد برنامه نويسي.
* همكاري و نظارت بر فعاليت هاي برنامه نويسان طبقات مادون و راهنمائي و آموزش آنها.
* بررسي روش ها و سيستم هاي جاري و نيز انجام تغييرات و اصلاحات مورد درخواست در برنامه هاي جاري و نگه داري سيستم هاي عملياتي بمنظور برقراري نسبت مطلوب در هزينه و كارآيي سيستم.
* انجام بررسي هاي راهبردي در زمينه طرح هاي جامع انفورماتيك.
* انجام ساير امورمحوله از طرف مقام مافوق.
وظايف كارشناس تحليل گر سيستم:
تجزيه و تحليل مشخصات جمع آوري شده از سيستم هاي گسترده موجود و مقايسه آنها با مشخصات خواسته شده در سيستم ها و پيشنهاد طرح هاي اصلاحي در مورد سيستم ها و روش هاي جديد.
* تعيين احتياجات و خواسته هاي اصولي و قابل پياده كردن آنها در سيستم هاي رايانه اي.
* تعيين اهداف طرح هاي مورد بررسي پس از امكان سنجي وبرآورد هزينه هاي عملياتي.
* تنظيم اصول ، ضوابط و نيز استانداردهاي مناسب در كليه مراحل كار طراحي سيستم پيشنهادي.
* تعيين روش هاي حفاظت و كنترل سيستم هاي گسترده و پيچيده رايانه اي.
* تدوين طرح هاي لازم براي آزمايش ، تبديل و توسعه سيستمها و ماشينهاي رايانه اي.
* تبديل اصولي ، اقتصادي و همچنين عملي نيازهاي شناخته شده سيستم ها به مشخصات فني در برنامه هاي رايانه اي.
* مشاركت در سمينارهاي تخصصي ، مطالعه و تحقيق در زمينه پيشرفت هاي عملي و انجام بررسي هاي راهبردي انفورماتيك.  
* نظارت بر كار طبقات مادون.
* انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
^