پیوندها

روابط عمومي
انجام امور فرهنگي در سطح سازمان.
* تمركز و انتشار اخبار مربوط به فعاليت سازمان و نيز بالا بردن سطح آگاهي مخاطبين در مورد فعاليت هاي سازمان با استفاده از اينترنت ، مطبوعات ، رسانه ها و ساير وسايل ارتباطي.
* مطالعه مندرجات مطبوعات و مطالب مربوط و نيز تهيه پاسخ هاي لازم درباره مطالب خلاف واقع.
* تهيه بريده جرايد مربوط به اخبار اقتصادو دارئي و قرار دادن آنها در سايت سازمان يا اينترنت.
* انجام كليه امور تشريفاتي و برگزاري سمينارها و مراسم مذهبي.
* تدوين و توزيع نشريه داخلي و انتشار اخبار واطلاعات داخلي سازمان براي اطلاع كاركنان.
* پياده كردن نظام پيشنهادها و اجراي آنها.
* جراي طرح هاي انگيزشي براي كاركنان .
* اطلاع يابي از مشكلات كارمندان و انتقال آن به مديران.
* ارتباط با مطبوعات و خبرگزاري ها.
* سعي و تلاش در جهت تعادل سطح انتظارات و توقعات مخاطبين و وظايف و توانمندي هاي سازمان.
* انجام ساير اموري كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي شود.
 
 
^