پیوندها

ذيحسابان دستگاه اجرايي
اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت (ماده 31)
* نظارت بر امور مالي ، محاسباتي و نگاه داري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون، ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ( ماده 31)
* نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي (ماده 31)
* نگاه داري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور(ماده 31).
* نگاه داري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
* در خواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه معين به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل بر اساس آئين نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومي.
* واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري كه با تا ييد بالاترين مقام دستگاه حوزه ماموريت يا مقامات مجاز از طرف آن ها به واحدها وماموريني كه بموجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آن(مواد 27 و 54)
* تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط.
* مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين.
درخواست وجه از خزانه معين استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداخت هاي دستگاه اجرائي بر اساس دستورالعمل هاي مربوط (مواد22 و 75)
* پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تامين اعتبار ، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي.
* پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس دستورالعمل هاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آن.
* تامين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و كالاهاي وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط.
* مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت ها از طريق حساب هاي بانكي مجاز و طريق ديگري كه به موجب قوانين و مقررات مربوط مجاز شناخته شده است.
* انجام اقدامات لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگه داري حساب وجوه مذكور (مواد 31 و 41)
* نظارت بر وصول و ايصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرائي مربوط و نيز ماليات هاي تكليفي و ساير كسور قانوني.
* اعمال مديريت بر كليه امور ذيحسابي.
  
نگاه داري ، تهيه و تنظيم حساب ها و صورت هاي مالي با همكاري دستگاه اجرائي وامضاء و ارسال صورتحسابها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات.
* درخواست افتتاح حساب هاي بانكي مورد نياز دستگاه اجرائي از خزانه معين استان حسب مورد (ماده 76)
* تاييد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي صدور احكام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائي (مواد 34 و 36).
* تفويض اختيار به معاون و عامل ذيحساب و ساير كاركنان تحت سرپرستي در موارد وحدودي كه با رعايت قانون از طرف وزارت امور اقتصادي معين خواهد شد.
* نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آئين نامه هاي مربوط.
* اقدام در مورد واريز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه اي حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد و نيز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي حداكثر تا دهم مرداد ماه سال بعد.
* همكاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور افزايش اطلاعات و تخصص كاركنان امور مالي.  
* شركت در جلسات هيات ترك مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي.
* تهيه و نيز ارسال گزارشهاي لازم به وزارت امور اقتصادي و دارائي ، ديوان محاسبات كشور در مواردي كه انجام خرجي به تشخيص ذيحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور.
* اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي عاملين ذيحساب و ساير ماموريني كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگه داري وجوه يا اوراق در حكم وجه نقدي اموال مي باشد.
* انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم وامضاي صورت مجلس و نيز ارسال به سازمان امور اقتصادي و دارائي استان در اجراي ماده (97) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرائي آن.
* انجام وظايف محوله از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در اجراي مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومي كشور.
* انجام وظايف و امور محوله بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوط .
 
اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت .
* نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
* نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
* نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.
* نگاهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
* تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط.
* پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تامين اعتبار ، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي.
* پرداخت علي الحساب و نيز پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آن.
* مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين .
* مراقبت و نظارت بر انجام پرداخت ها از طريق حساب هاي بانكي مجاز و يا طرق ديگري كه به موجب قوانين و مقررات مربوط مجاز شناخته شده است.
* نگاهداري و تهيه و تنظيم حسابها و صورت هاي مالي با همكاري دستگاه اجرائي.
 
* انجام اقدامهاي لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگاهداري حساب وجوه مذكور.
* نظارت بر وصول و ايصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرائي مربوط و نيز مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني.
* نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آئين نامه هاي مربوط .
* اعمال نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي.
* شركت در جلسات كميسيون ها.
* همكاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي جهت كاركنان مالي.
* انجام ساير امور محوله از طرف ذيحساب.
* انجام وظايف محوله از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اقتصادي و دارائي استان در اجراي مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومي كشور.
* اعلام مواردي كه درخواست تامين اعتبار و يا پرداخت ، برخلاف قوانين و مقررات باشد به ذيحساب.
* انجام كليه وظايف ذيحساب در غياب نامبرده به موجب حكم سازمان امور اقتصادي و دارائي.
انجام اموري كه توسط مقام مافوق ارجاع مي گردد.
* توجه
حدود و ميزان اختيارات در مورد وظايف بندهاي 1 الي 18 با رعايت تبصره يك ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط توسط ذيحساب تعيين خواهد شد.
 
 
 
^