كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
صورت جلسه تحویل وتحول ذیحسابیها

صورت جلسه تحویل وتحول ذیحسابیها
صورت جلسه تحویل وتحول ذیحسابیها
 

همکار محترم

در صورت تکمیل فرم الکترونیکی تحویل وتحول ذیحسابیها وهمچنین فرم تحویل وتحول دفتر ،‌اطلاعات شما مستقیما به صندوق پست الکترونیکی رئیس گروه نظارت مالی وامور ذیحسابیها ارسال خواهد شد وبادردست داشتن شماره پیگیری می توانید از روند انجام کار مطلع شوید .درغیر اینصورت می توانید از نسخه چاپی فرمهای مذکور استفاده نمایید . 
 

 فرم قابل چاپ تحویل وتحول ذیحسابیها

فرم تحویل وتحول دفتر

ورود اطلاعات 
فرم تحویل وتحول (دفتر)
ملاحظات تعداد عنوان دفتر ردیف
صاحب جمع اموال / رئیس دفنرداری ذیحساب تحویل دهنده دیحساب تحویل گیرنده
ورود اطلاعات 2 
اطلاعات
صورت مجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابی جاری / طرح
در اجرای حکم شماره مورخ
فعالیتهای مالی ذیحسابی به تاریخ
بین ذیحساب تحویل‌دهنده
فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی به شرح فرم شماره یک جمعاً به مبلغ
ریال
فهرست ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر تضمین‌ها به شرح فرم شماره دو جمعاً به مبلغ
ریال
فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری(طبق فرم شماره 3)
صورت ریزمانده انواع پیش‌پرداخت سال جاری جمعاً به مبلغ
ریال
و انواع پیش‌پرداخت سنواتی جمعاً به مبلغ
ریال
صورت ریزمانده انواع علی‌الحساب سال جاری جمعاً به مبلغ
ریال
و انواع علی‌الحساب سنواتی جمعاً به مبلغ
ریال
صورت ریز پیش‌پرداخت سایر منابع جمعاً به مبلغ
ریال وعلی‌الحساب سایر منایع جمعاً به مبلغ
ریال
صورت ریزمانده تنخواه گردان پرداخت جمعاً به مبلغ
ریال
صورت ریزسپرده‌های موجود در حساب خزانه تمرکز وجوه سپرده (حساب 9) جمعاً به مبلغ
ریال منضم به تاییدیه شماره
تاریخ
صورت مغایرت‌های حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک این صورت مجلس منضم به تاییدیه‌های بانکی مربوط.
صورت موجودی تمبر و اوراق بهادار منطبق با دفاتر مربوط و موجودی مخزن به شرح صورت وضعیت گردش تمبر و سایر اوراق بهادار(موضوع بند هـ ردیف (2) دستورالعمل اجرائی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور) این صورت مجلس در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد درتاریخ
تنظیم گردید.
ضمناً آخرین حساب ماهانه تهیه شده تا تاریخ تحویل و تحول که مراتب ارائه آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام گردیده است مربوط
می باشد
ذیحساب تحویل‌گیرنده
ذیحساب تحویل‌گیرنده
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^