كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
فرم ارایه پیشنهادات
بسمه تعالی


اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها 
برگ ارائه پیشنهاد 
 
مشخصات پیشنهاد:
موضوع فراخوان :
عنوان پیشنهاد :
دائره شمول پیشنهاد :  
شرح وضعیت موجود :
شرح پیشنهاد :
مزایای پیشنهاد :
امکانات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد :
میزان صرفه جویی (ریالی ،اداری، انسانی) 
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :  سمت :  حوزه خدمتی :  
تلفن محل کار :  تلفن همراه :  پست الکترونیکی :  
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^