كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
درخواست مرخصی ذیحسابان
بسمه تعالی
 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
وزارت امور اقتصادی و دارایی 
جمهوری اسلامی ایران
1 - وزارت
2 - شماره مستخدم :
3-نام :
4 - نام خانوادگی :
5- عنوان پست سازمانی :
6 - واحد سازمانی :
7- مدت مرخصی :
8 - تاریخ شروع و خاتمه مرخصی :
از :تا :
9- مدرک پیوست :
10 - نوع مرخصی :  
علت مرخصی بدون حقوق :
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^