كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ثبت شکایات سرمایه گذاری بسمه تعالی
 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام
 
فرم شکایات سرمایه گذاری :

مشخصات شاکی :
1- حقیقی
نام و نام خانوادگی :     نام پدر : کد ملی :
 2-حقوقی
نام شرکت :  شماره : نوع فعالیت :     
3- عنوان مجوز درخواست : 
4- دستگاه صادر کننده مجوز : 
5- شرح مختصری از اقدامات صورت پذیرفته توسط متقاضی برای اخذ مجوز :
 
6- مشکلات اخذ مجوز 
 
7- عنوان دستگاه/وزارتخانه هایی که متقاضی در فرایند اخذ مجوز درخواستی با مشکل مواجه گردیده 
 
8- شماره تماس تلفنی :    9 -پست الکترو نیکی متقاضی :
10- آدرس متقاضی 
 

  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^