كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
فرم درخواست شماره بستانکاری
بسمه تعالی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
 


شماره :
تاریخ :

با سلام :
احترامآ فهرست سپرده های واریزی اداره /سازمان به شماره حساب 2170090016001 آن نمایندگی به مبلغ ریال در  ماه سال به شرح جدول پیوست ارسال ; خواهشمند است دستور فرمایید شماره بستانکاری سپرده های فوق را جهت اعمال حساب به این ذیحسابی اعلام فرمایید .
 

 
ردیف ماه انتقال به خزانه شماره چک مبلغ نوع سپرده
1
2
3
جمع
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
^